Hamarosan

Hama­ro­san

Pár napon belül elké­szül, így aján­dék­ként adhat­juk ked­ves Ven­dé­ge­ink­nek 2017-​es, “Meny­asszo­nyok” témájú Nap­tá­run­kat. Hasz­nál­ják egy újabb éven keresz­tül né csak a napok szám­lá­lá­sára, de szí­vük fel­de­rí­té­sére is!

Ajándékkártya

Aján­dék­kár­tya

Höl­gye­ink sok­szor min­de­nü­ket csa­lád­tag­ja­ikra köl­tik, így arra, hogy önma­guk­kal is fog­lal­koz­za­nak, nem sok pén­zük marad. Ked­ves udvar­lók, fér­jek, édes­apák és gyer­me­kek: aján­dé­koz­zá­tok meg sze­ret­te­i­te­ket egy kényez­tető keze­lés­sel, smink­kel, vala­mi­vel, amitől nem­csak szebb­nek, de meg­be­csül­tebb­nek is érez­he­tik magukat!

Emese Koz­me­tika – az igé­nyes szépségszalon

Az Emese Koz­me­tika 1998-​tól áll a szé­pülni vágyók ren­del­ke­zé­sére Sepsiszentgyörgyön.

Folya­ma­to­san meg­újuló szol­gál­ta­tá­sok­kal vár­juk ked­ves ven­dé­ge­in­ket. Sze­ret­nénk meg­is­mer­tetni min­den­ki­vel az igé­nyes arc– és test­ápo­lás lehető­sé­geit, a sza­lo­nunk­ban ren­del­ke­zésre álló pro­fesszi­o­ná­lis keze­lé­se­ket és segí­tünk a leg­meg­fe­lelőbb koz­me­ti­kai készít­mé­nyek kivá­lasz­tá­sá­ban is!

Ven­dé­ge­ink nálunk szebbé, von­zóbbá vál­hat­nak – és nem utol­só­sor­ban fia­ta­labb­nak érez­he­tik magukat.

Együttmű­ködő vállalkozások:

Tün­dér­vi­lág Fotós­tú­dió

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség